a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, HÜR LİNE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’nin (“HÜR LİNE”) Genel Müdürlük, şube ve diğer lokasyonlarında kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, HÜR LİNE ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve HÜR LİNE’na ait binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, HÜR LİNE çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir.

Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla HÜR LİNE’nın grup şirketleri,  iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, HÜR LİNE  lokasyonlarında yer alan kapalı devre kamera sistemleri aracılığı ile toplanmaktadır. Kapalı devre kamera izleme faaliyetleri, HÜR LİNE’nın güvenlik politikasının bir parçası olarak yürütülmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.hurline.com. internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Politika metninde düzenlenen yöntemlerle HÜR LİNE ‘a iletmeniz durumunda HÜR LİNE talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, HÜR LİNE tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında veri sorumlusu olan HÜR LİNE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ’ye aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz:

Başvuru Linki: http://www.hurline.com/sayfa/42/6698-sayili-kvkk-bilgi-talep-formu/

Paylaş: